Obchodní podmínky

Půjčovna karavanů / Naše karavany - Vaše pohodová dovolená

Obchodní podmínky se vztahují na obytné přívěsy.

Základní podmínky

 1. Obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu obytného přívěsu a taktéž předávací protokol, které jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu obytného přívěsu a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
 2. Vypůjčený obytný přívěs nesmí nájemce používat ke sportovním účelům, společenským akcím (typu technopárty apod.) nebo za účelem dalšího pronájmu nebo podnikání.
 3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo k tažení obytného přívěsu jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě jako další řidič. Nájemce pně odpovídá za jakékoliv škody způsobené chováním a jednáním tohoto řidiče uvedeného ve smlouvě. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad.
 4. K zapůjčení obytného přívěsu požadujeme předložit tři platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS…).
 5. K tažení obytného přívěsu je zapotřebí řidičský průkaz sk. B (souprava do 3500kg), B 96 (souprava do 4250kg), B+E (souprava 4250kg – 7500kg).
 6. Minimální věk nájemce musí být 23 let a min. 2 roky praxe v řízení motorových vozidel.
 7. Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny.
 8. Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10 000,-).
 9. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, vrtání, šroubování atd.).
 10. Je zakázáno uvnitř obytného přívěsu kouřit, používat otevřený oheň (prskavky, svíčky atd.).
 11. Je zakázáno v obytném přívěsu převážet lyže, jízdní kola, windsurfing a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
 12. Je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi do obytného přívěsu z důvodu poškození podlahy. Vezměte si s sebou přezůvky (děkujeme za pochopení).
 13. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 14. Je zakázáno používat chemické WC bez chemie a používat běžný toaletní papír.
 15. Domácí zvířata je možné umístit do vozu pouze po dohodě.
 16. Při předčasném ukončení pronájmu z jakýchkoliv příčin se nájemné nevrací.
 17. Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodů.
 18. Při poškození obytného přívěsu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazená záloha se pak vrací v plné výši.
 19. Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé, a zároveň souhlasí, že si pronajímatel udělá kopii OP, ŘP, PAS atd. Kopii si může ve smyslu příslušného zákona na ochranu osobních údajů ponechat.
 20. Nájemce se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem obchodních podmínek. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře nájemcem pronajímateli potvrzuje nájemce skutečnost, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou umístěny na www.karavanyslovacko.cz.

 

PLATBA

 1. Předběžná rezervace obytného přívěsu na daný termín platí pouze 5 kalendářních dní. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
 2. Pokud nebude rezervační záloha v uvedené době uhrazena, obytný přívěs bude dále nabízen jako volný.
 3. Výše rezervační zálohy činí 30 % z ceny pronájmu, doplatek je nutno uhradit nejpozději v den půjčení, a to hotově.
 4. Storno (zrušení rezervace),
  • a. více než 30 dní před termínem výpujčky 0% ze zálohy.
  • b. 30-14 dní před termínem výpujčky 50% ze zálohy.
  • c. Méně než 14 dní před termínem výpujčky 100% ze zálohy.
 5. Před začátkem pronájmu (nejpozději v den vyzvednutí obytného přívěsu) je třeba složit do rukou pronajímatele vratnou kauci jako garanci na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd. po dobu trvání nájmu. Při vracení obytného přívěsu bez zjevných vad způsobených nájemcem, se kauce vrací v plné výši.
 6. Platba probíhá hotově při převzetí obytného přívěsu – jak nájemné, tak i kauce. Předem zaslaná rezervační záloha bude odečtena z celkové ceny pronájmu.

 

PRONÁJEM

 1. Po započetí pronájmu není možné již volit další připojištění a měnit či přidávat další řidiče. Obytný přívěs smí vléci za autem pouze řidič, který je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu obytného přívěsu. Tento další řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy, a nájemce za něj ručí. V případě řízení jinou osobou, než která je uvedena ve smlouvě, ponese veškerá rizika spojená s počínáním této osoby ponese nájemce.
 2. Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení obytného přívěsu.
 3. Obytný přívěs se vyzvedává po 10 hodině (pokud není domluveno jinak) a vrací se od 16:00 do 20:00 hod, mimo sobotu (pokud není domluveno jinak) posledního dne pronájmu. Vyzvedávání a vracení obytného přívěsu se provádí na adrese pronajímatele uvedené ve smlouvě.
 4. Při předčasném ukončení pronájmu z jakéhokoliv důvodu propadá zbylé půjčovné pronajímateli.
 5. CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH A ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ DEN.
 6. Při převzetí obytného přívěsu bude vystaven předávací protokol podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí.
 7. Při vracení obytného přívěsu bude tento předávací protokol opět podepsán oběma stranami a popřípadě v něm budou doplněny škody a cena poškozených věcí. Ty budou odečteny z ceny kauce. Nesouhlasí -li nájemce s údaji uvedenými v předávacím protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v předávacím protokolu nebude brán zřetel. V případě, že nájemce odmítne podepsat protokol nebo se vyjádřit k údaji uvedeném v předávacím protokolu při vrácení obytného přívěsu je toto považováno za souhlas se stavem věcí uvedených v tomto protokolu.
 8. Minimální doba pronájmu – viz odst. 7 v základních podmínkách.
 9. Převzetí obytného přívěsu a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30 minut. Nájemce bude obeznámen s výškou, délkou a šířkou obytného přívěsu. V případě poškození karoserie škodu hradí nájemce.
 10. Po dobu pronájmu obytného přívěsu pronajímatel nezodpovídá za zdraví a škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného obytného přívěsu.

 

VRÁCENÍ

 1. Obytný přívěs musí být vrácen podle odst. 3 o pronájmu. V případě zpoždění o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den výpůjčky. Po dohodě obou stran (sms, e-mail) je možné vozidlo vrátit později.
 2. Obytný přívěs vrací nájemce, popřípadě jím písemně zplnomocněná osoba.
 3. Obytný přívěs musí být vrácen v odpovídajícím stavu, tedy čistý, uklizený, musí být vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chem. WC.
 4. Při vracení neuklizeného a znečištěného obytného přívěsu, s nevyprázdněnou a nevypláchnutou kazetou chem. WC, účtujeme částku 1 500kč; při silném znečištění (barva, olej, atd.) účtujeme částku 5 000 Kč.
 5. Pokud vznikly během vaší cesty větší či menší škody opotřebením dílů nebo součástí, oznamte tuto skutečnost při vracení. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pokud možno ještě před návratem (tel., sms, e-mail).
 6. Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu rovněž veškeré doklady vztahující se k obytnému přívěsu – TP, ZELENÁ KARTA, POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ A NÁVODY K POUŽITÍ.

 

POKUTY A SANKCE

 1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce dle zákona. Nájemce je povinen pokuty a sankce uhradit do sedmi kalendářních dní na účet pronajímatele po obdržení výzvy od pronajímatele a to buď emailem, telefonicky, nebo poštou. Dále budou vymáhány náklady za právní služby, překlady, tlumočení a věci související s porušením předpisů.
 2. Navrácení obytného přívěsu později o více jak 3 hodiny bez souhlasu pronajímatele bude účtován další 1 den. Za každý další započatý den je sankční poplatek 3 000 Kč.
 3. Při ztrátě dokladů (TP, POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ATD.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý díl. Při ztrátě SPZ 2 000 Kč, při ztrátě klíčů od obytného přívěsu 1 500 Kč.
 4. Při mírném znečištění interiéru nebo exteriéru (hmyz, bláto, tráva, jídlo), příp. nevyprázdněné a nevypláchnuté chem. kazetě WC účtujeme 1 500 Kč.
 5. Silné znečištění interiéru, exteriéru (asfalt, barva, olej atd.) – účtujeme 5 000 Kč.
 6. Propálení či trvalé znečištění sedadel, postelí – účtujeme 10 000 Kč.
 7. Při poškození či rozbití věcí (hrnky, talíře, stůl, rozkládací křeslo, atd.) bude stanovena cena dle předávacího protokolu.
 8. Poškozený nebo nefunkční sluneční přístřešek nebo markýza – účtujeme 20 000kč.
 9. Drobné oděrky na exteriéru a interiéru do 10 cm – 2 500 Kč. Větší oděrky účtujeme dle náročnosti opravy.
 10. Veškeré poškození a ztráty se započítají proti vratné kauci. V případě poškození většího rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

 

POJIŠTĚNÍ

Pronajatý obytný přívěs je zákonně i havarijně pojištěn. Havarijní pojištění je se spoluúčastí 10 % (min. 10 000 Kč). V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 10 %, min 10 000 Kč. V případě, že pojišťovna z jakéhokoliv důvodu odmítne způsobenou škodu uhradit, hradí škodu nájemce. Osoby (sedadla) ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

Pojištění se nevztahuje:

– na požití alkoholických, omamných a jiných návykových látek řidičem

– při prokazatelném poškození obytného přívěsu nájemcem

– na případný požár způsobený v obytném přívěsu jakýmkoliv vznícením

– při vniknutí a poškození obytného přívěsu způsobeného cizí osobou hradí škodu nájemce

 

V PŘÍPADĚ NEHODY, POŠKOZENÍ, PORUCHY

V případě poruchy:

– kontaktujte telefonicky pronajímatele (pouze s jeho souhlasem je možné realizovat veškeré opravy a nákupy náhradních dílů)

– vždy si nechte vystavit řádný doklad, ten vám bude proplacen při vrácení obytného přívěsu

V případě menších poruch (lednice, TV, bojler) není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit.

V případě nehody, poškození:

– vždy zavolat policii, sepsat protokol o nehodě a pořídit foto

– sepsat všechny účastníky a svědky nehody

– kontaktovat pronajímatele

– kontaktovat asistenční službu, pojišťovnu

– nepojízdný obytný přívěs zabezpečit před dalším případným poškozením a odcizením

Při krádeži, nehodě nebo poruše obytného přívěsu nemá nájemce nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele. V případě nedodržení těchto pokynů a dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody či krádeže.

 

ZÁVĚREM

 1. Obchodní podmínky jsou platné v aktuálním znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.
 2. Obytný přívěs je určený především pro parkování v kempech a místech tomu určených.
 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo u každého obytného přívěsu provádět monitoring jeho polohy sledovacím zařízením.
 4. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve dvou čistopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden čistopis.

 

 

Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce potvrzuje, že s obsahem souhlasí, plně mu porozuměl a nemá proti těmto obchodním podmínkám žádných námitek.

 

 

V Uh. Hradišti dne ………………………………….  hod. ………………

…………………………………………….

(podpis nájemce)